Vedtægter

 § 1.

Foreningens navn er Lindved Fællesantenne.

Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune                                                                                                                               xX

 § 2.

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

 • Modtage og distribuere danske og udenlandske fjernsynskanaler.
 • Udbyde Internet.
 • Udbyde streamingtjenester.
 • Udbyde andre tjenester, der naturlig kan udbydes i kabelanlægget eller tilknytning dertil.
 • Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand

§ 3.

 1. Enhver, som er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, er pligtige til at være medlem af foreningen.
 2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for den fornøden udbygning.
 3. Udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen skal betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder.
 4. Tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

 § 4.

 1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. tilslutning til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
 2. I udlejningsejendomme opkræves kontingentet hos ejeren for hvert lejemål, der tilsluttes anlægget.
 3. Der kan laves aftale om at lejere selv betaler kontingentet.
 4. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
 5. Første års kontingent betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted, jævnfør foreningens takstblad.
 6. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.
 7. Det vil være muligt at aftale en månedsvis betaling

 § 5.

 1. I tillæg til det i § 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger de ydelser, programforsyning m.v., husstanden har valgt at modtage gennem foreningens anlæg.
 2. Kontingenter og ydelser er på foreningens takstblad angivet incl. moms.

 § 6.

 1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af skader, som de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Ved skader forstås også jordregulering/ haveanlæg, som hel eller delvis hindrer adgang til kabelstander.
 3. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
 4. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

 § 7.

 1. Ethvert medlem af Lindved Fællesantenne kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.
 2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.
 3. Hvis et medlem er i restance, kan medlemmet ikke udmeldes før denne er indfriet.
 4. Hvis restancen ikke indfries i det efterfølgende regnskabsår, er pågældende at betragte som udmeldt.

 § 8.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 § 9.

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 • Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i en af Lindved dækkende avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.
 • . Drives der i anlægget en informationskanal/hjemmeside skal indkaldelsen tillige og med samme varsel bringes i denne.
 • Er der rettidig indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse gengives i informationskanalen/hjemmeside, hvis foreningen driver en sådan

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende ni punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller
 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
 4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Godkendelse af budget samt takstblad for det løbende regnskabsår.
 7. Valg til bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.
 9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”Indkomne forslag”, skal med navn, adresse og underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 15. december.

Forslag der, omhandler programmer, service ol. Kan kun gennemføres hvis samtlige antenneforeninger i Tuknet acceptere forslaget og at det er muligt at implementere det omhandlede forslag i anlægget

 § 10.

 Ekstraordinær generalforsamling:

 1. Kan indkaldes af bestyrelsen.
 2. Kan begæres af mindst 10 procent af medlemmer. med angivelse af
   dagsorden
 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst
   14 dages varsel i en af Lindveds dækkende avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for ekstraordinær generalforsamling.
 4. I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling skal denne afholdes.
  med mindst 14 dages interval mellem den ordinære og ekstraordinære generalforsamling

 § 11.

 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutninger vedrørende § 25 er undtaget.
 2. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
 3. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
 4. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret. Der kan udleveres stemmekort til stemmeberettigede
 5. I udlejningsejendomme har ejeren stemmeret for den tilsluttede husstand såfremt ejeren står for opkrævningen.
 6. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget. Og selv betaler direkte til Lindved Antenneforening
 7. Bestyrelsen sørger for, at der tages referat og at dette referat underskrives.
 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg..

§ 12.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at første år er der to bestyrelsesmedlemmer på valg, andet år tre på valg og så fremdeles. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
 2. Hvis der på sigt skønnes, at bestyrelsen kan reduceres på grund af en væsentlig mindre arbejdsbyrde, kan beslutningen gennemføres af bestyrelsen og endelig konfirmeres ved den efterfølgende generalforsamling
 3. Der kan ydes refusion til bestyrelsen.

 § 13.

 1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden og den anden kasserer.
 2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 § 14.

 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 § 15.

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 2. Regnskabet gennemgås af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer.
 3. Revisorerne og bestyrelsen kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 § 16.

 1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
 2. Generalforsamlingen fastsætter tariffer herfor. Ved at godkende takstblad for det efterfølgende år.

 § 17.

 1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første målepunkt ved de tilsluttede boligenheder (kabelstander ved skel).

 § 18.

 1. Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde som medlem, såfremt den/de accepterer vedtægterne.
 2. I modsat fald afbrydes tilslutningen til anlægget.
 3. Fraflyttere kan ikke medtage sit medlemskab, da den følger ejendommen. Det er muligt at medtage sit medlemskab, hvis flytning sker inden for foreningens forsyningsområde

 § 19.

 1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det holdes forsikret i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

 § 20.

 1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 17
 2. Det er ligeledes forbudt medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette.

 3. I tilfælde af, at medlemmet ikke retter sig efter de anvisninger som bestyrelsen eller dennes rådgiver giver med hensyn til at fjerne støj, vanrøgt eller misbrug fra anlægget, kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

 

 § 21.

 1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
 2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne med henblik på fejlretning.

 § 22.

 1. Bestyrelsen skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.
 2. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

 § 23.

 1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt der i budgettet i de sidste regnskabsår er afsat midler hertil.
 2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig inden for de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
 3. Udvidelsen kan også betales af tredjemand. Bestyrelsen skal da på den efterfølgende generalforsamling orientere om beslutningen.
 4. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

.

 § 24.

 1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
 2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter.
 3. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer. Gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
 4. Eventuelt overskud, efter alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

 § 25.

  1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
  2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende infokanal/hjemmeside.
  3. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 10. juni 2021
  4. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 06. juli 2021
  5. Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 21. januar 2018

 

 

 

 

TV | Internet | IP/mobil telefoni | Info kanal
Copyright © Lindved Fællesantenne